Friday, May 26, 2017

Getting Better at Czech

So. Much. Czech. 
I sometimes think my brain will explode. But this weekend I proved to Lukáš the usefulness of my Czech study by doing a little comparison of my transcription ability in 2013 and now. Here it is:
-------------------------------------------------------------------
Transcription attempt 11/10/2013:
leta pane 1790, dne 15th Marcza povolenim
Arvzeneho, a Misocze vzneseneho Pane Ondřeje Zelinky
den čast Vrchniho vysoce knížečy arži biskupskeho
panství hochvaldskiho. Za fořta Karla Hilssera
au žadnich Jozeffa Horečky, Jozeffa Kuřza,
a Jana Mužniho, a čeleho au žadu Pasek Trojanowič.
Popaussžy Jann Shablatura Sciencvy Karlocoj
Shablaturedecj paseku pvan jmenem Skypalky,
kter aussto roku 1727. dne 17. dětod : Otec Jakob Shablatura
od Sedeho Předka Wačlacva Murasa před
lety u kau pil, a Scidwj Janovy niny Otcovy Karla
Shablatury zanechal za sumu....72 fhř
-------------------------------------------------------------------
Exact transcription attempt 5/21/2017:
Karel Ssablatura
Leta Panie 1790, dnie “ 15ho Marcza spowolenim
Arzemeho, a Misocze wznesseneho Pana Ondřeje Zelin”
ký, ten žast Vrchniho visocze knižeczý Arczi biskup”
skeho panstwý hochwaldsiho. Za fojta Karla hil”
“ssera, auržadnich Jozeffa Horeczký, Jozeffa Kuřzcza,
a Jana Mužniho, a czeleho auržadu Pasek Trojanowicz.
Popausscžý Jann Schablatura Sinowj Swemu Karlo”
wj Ssablatruowj Paseku swau jmenem Skýpalký
Kteraussto Roku 1727. den 17 Octod: Otecz Jakob Schab”
latura od sweho pržka Wacžlawa Muraja přzed
letj ukaupil, a sinowj Janowj ninj Otczowj Karla
Schablaturý zanečhal za sumu...72 fř
-------------------------------------------------------------------
Czech attempt 5/21/2017:
Karel Šablatura
Léta Pane 1790, dně “ 15ho Marca s povolením
uřozemého, a Misoče vznešeného Pana Ondřeje Zelinký,
ten čast vrchního visoče knižecý archibiskupského
panství Hochvaldského [Hukvaldského]. Za fojta Karla Hilšera,
uředních Jozeffa Horečký, Jozefa Kuřza,
a Jana Mužniho, a celého uřaduů Pasek Trojanowic.
Popauščý Jan Šablatura synovi svému Karlovi
Šablaturovi paseku svou jménem skýpalký
kteroužto roku 1727. den 17. Oct od: Otec Jakub Šab”
“latura od svého předku Václava Murása před
letyi ukoupil, a synovi Janovi nini otcovi Karla
Šablatury zanechal za sumu...72 fr
There are still mistakes in my Czech, but most of them are with diacritical marks and i vs y. This can actually be confusing for native Czech speakers.
The point is: my efforts to learn Czech are helping me *in a very concrete, measurable way* to be able to transcribe my precious land records.
No automatic alt text available. 

No comments:

Post a Comment