Friday, June 24, 2016

Wazlaw Folta of #8 Vítkovice

I started blogging about my ancestors in a different, new blog. Czech it out here:
http://czechoutmyancestors.blogspot.com/

But...the transcription that follows is for my ancestor. So why did I put it here?

Well...I know exactly what it feels like to be without resources to learn how to transcribe and translate Czech Land Records into English. I want this blog to be a resource to my fellow English speaking genealogists studying their Czech heritage.

I had a recent experience that reaffirmed my own understanding of my knowledge and abilities: they need to improve. I need more experience. I need to learn more.

Well, one way I learn is by blogging. Crowdsourcing a problem is how I have met many, many helpful voices with kind, thoughtful, careful correction. Which I applaud. Please help me improve by commenting and correcting my mistakes!

I intend to continue posting land record transcriptions regularly until I master them, which will probably be a long time.

Because I understand just how valuable this kind of blog post would be to me, I have decided to share this with you. I hope that it will be helpful.

Comprehensible Transcription


A revised comprehensible transcription (there may be 2+ versions!)


Exact Transcription


Google Translate [augh!!!]


My Translation
Waczlaw Folta Nro 8
3 du 2
36
Waczlaw Folta Nro 8.
3 de 2[?]
36 [<-- this is his house number]
Waczlaw Folta Nro 8.
3 of 2 [?]


[House number 36]
Waczlaw Folta Nro 8.


Dnes dole psaneho dně a roku vystovil jsem u přítomnosti dole podepsanych a užoděch osob a svědkův Václavovy Foltovy obyvatelé vitkovskemu nasledujici gruntovní připis:


Dnes dole psaneho dne a roku vystavil jse u přítomnosti dole podepsanych a uřaděch osob a svědkě Václavovy Foltovy obyvatelé vitkovskemu nasledujici gruntovní připis:


Dnes dole psaneho dne a roku vystavil jse u přítomnosti dole podepsanych a uřaděch osob a svědkě Václavovy Foltovy obyvatelé vitkovskemu nasledujici gruntovní připis:


Dnes dole psanyho dnie a Roku
Wisotowil jse u přitomnostj dole po”
Depsanych aužadiech osob a Swiedkuw
Wazlawowy Foltowy Obzwataly Wit”
Kowskemu nasledujičy gruntownj přj”
pis:


Today written below on a year exhibited at the are subscribed presence below and signed by the authorities, individuals and witnesses Wenceslas` Foltová residents vitkovskemu chief will credit FOLLOWING:


Today written on the below year, in the presence of the undersigned witnesses and authorities, citizens of Vitkovíce, the following future land credit for Wazlaw Folta is recorded:


Předně: Poněvadž nyní jmenovany Vaclav Folta ale v Rukach vyhotovenych úřadovně z oteč mezich Smluv svatebních od nebožtíka svihe otce Jana Folta zahradnický grunt dle spisovaný pod Numerem 8 ležitý se všim příslušenstvím, a hospodarstvim, totiž 3 koně, 2 k už, pluh a 4 brany, dvě kravý, pak z vašema dle rok lisí kažy patřičima kolna, baukamý, a zahradný, a těch mičach, a hrarijich, jak takovy jeho předkove uživaty pravo měl, začnu za jedno sto rýnských z dědil, pročež:

Přednie: Poniewadž nynj jmenowany
Wazlaw folta ale w Rukach wzhotowe”
nych aužadownie p oteč mezich Smluw
swadebnjch od nebosstika swihe otcze
Jana folta zahradnizky grunt dle
spisowanj pod numerum 8 ležezy
ze vssim přislussenstwim, a ho”
spodařstwim, totiž 3 konie, 2 k už,
pluch a 4 brany, dwie krawy, pak
z wssema dle roklifikazy patřiji”
ma Rolna, baukamy, a zahradany,
a tiech Mizach, a hrarisich, jak takowy
jeho předkowe užiwatj prawo miely,
w ssaznuku, za jedno sto regeskych
z diedil, pročež.

First of all: Because now named Vaclav Folta but in the hands drawn office of the father bounds Treaties wedding since the late swing Father John Folta garden grunt accordance Of making under numero 8 important with all the accessories, and the economy, namely, 3 horses, 2 for now, plow and 4 gates , two cows, then from your year according to varies defects belonging shed, baukamý, and garden and those Micachu and hrarijich as such by his ancestors should enjoy the rights, start at one hundred Rhenish of inherited, wherefore:


First: The named Vaclav Folta, in accordance with the wedding contract, receives Zahradniky [a plot of land with a house and a small garden surrounding it] land # 8, from the deceased father Jan Folta, and the office draws up its bounds, relevant equipment, and holdings, namely: 3 horses, 2 for now, [one] plow, 4 gates, 2 cows, then based on your accordance and depending on the imperfections belonging to the shed, baukamy, and garden and those Micachu and hrarjich such as his ancestors have enjoyed, starts at an inheritance of 100 rhenish, wherefore:


Za Druhy: pří jedne tověm Úřadě Panství hukvaldského tento zahradnický grunt jše jemnu waclawowy foltavy stě pravem a plno močenstvím tutom za vlastný gruntovně připisuje, že ve vaclav folta z jeho manželka, děti, a potomkem na tě gruntin podle vule vladovatý, takový zvule, a dorozuměnim jeho


Za Druhy: pří gruntověm Úřadě Panství hukvaldského tento zahradnický grunt jše jmeno waclawowy foltavy stě pravem a plno močenstvím tutom za vlastný gruntovně připisuje, že ve vaclav folta z jeho manželka, děti, a potomkem na tě gruntě podle vule vladovatý, takový zvule, a dorozuměnim jeho

Za druhy: Při jednetowiem Auža”
die Panstwy hochwaldskeho tento
zahradnizky grunt jse jemnu Waz”
lawowy Foltowy stie prawem a
plno močenstwim tutom za wlastnj
gruntownie připisuje, že on Waz”
law folto z jeho Manželkau,
dietj, a potomkamy na tie grun”
tie podle wule wladowatj, takowy
zwule, a doroyumienim jeho

Secondly: When the foundations of the Office estate Hukvaldy this garden grunt are subscribed gently waclawowy foltavy you just a lot valence of this for their own chief attributes that, in Vaclav Folta from his wife, children, and child on you farm land according to the will of Vlad, such arbitrariness, and comity his

Second: When the Land Office of the Hukvaldy Estate ascribes this land to Wazlaw Folta, he has the right to will and attribute this land to his wife, children, and heirs, and under his or their arbitrary wishes, for their mutual benefit, the absolute right to sell, or tax [mortgage?] [the land] in the event of his death, and the absolute right to clear [the land], but nothing more.
manželky prodatí, danovatý, neb odporoučetý plnomočný pravo mytína. Však nič meně.

Manželky prodatj, danovatj, neb
odporoučetj plnomočny pravo
mitj na. Vssak niz menie.

wife to sell, tax, because to right to fade Plenary clearing. But which fewer.

[see above]

Za třeti: Na z vrchu točičí šajnu těch 100 fr viplatit již přijimajičý vaclav folta bratrovy Antoninovy dle v kunze najejí quittančý 20 fr te

Za Třeti: Na z wrchu točičy
ssajnuk tiech 100 fr viplatit již
přijimajičy Wazlaw Folta bra”
trowy Antoninowy dle w kunze na”
jejy Quittačy…….20 fr te

Over a third of the top spinning clue of 100 fr viplatit already receiving Folta brother's Vaclav Antonin according to Kunze Rent quittančý 20 to you

Third: The brother of Wazlaw Folta, Anton, receives the following rent quittance...20 fr


Bratrovy Martinovy splatil na...60

Bratrowy Martinowy splatil na...60

Martin's brother repaid on 60 ...

[Wazlaw’s] brother Martin receives...60


a na svuj podil sobě pomazý...20

A na svuj podil sobie pomazy...20

and his share himself border ... 20

And Wazlaw’s share...20


čož ujiní nadepsaných...100 fr

čož ujinj nadepsanych...100 fr

which should be taken labeled with the others ... 100 fr

Which together totals to...100 fr

za čtvrtý: pod něm bude přijímající Wačlaw Folta vlastní sve Matce Kateřině ovdovětej foltovej nasledujici Viminěk k užimani až do smrtj ponechavati, totiž: pro meškanj promeškání tem plaček za rolničkou, na kterem světnička již vystavena jest, pak zahradku od na vsa až po stary chlyvy, na otopný chabia kusek z břeha až po chodnik, a koly ale od strany mikolaše Rohla poč nič od hraniče zabřehkej až po hraniču kunžičku, veskrz pět zahonu, pak dvě kravy bez všeho až latku jak pastiře tak pastvy novy hospodař a ten viminěk vždičky obděla. natí ma.


za čtvrtý: pod něm bude přijímající Wačlaw Folta vlastní sve Matce Kateřině ovdověte foltovej nasledujici Výměnek k užívaný až do smrti ponechávat, totiž: pro meškanj promeškání tem plaček za rolničkou, na kterem světnička již vystavena jest, pak zahradku od na vsa až po stary chlyvy, na otopný chabia kusek z břeha až po chodnik, a koly ale od strany mikolaše Rohla poč nič od hraniče zabřehkej až po hraniču kunžičku, veskrz pět zahonu, pak dvě kravy bez všeho až latku jak pastiře tak pastvy novy hospodař a ten viminěk vždičky obděla. natí ma.


za čtvrtý: pod něm bude přijímající Wačlaw Folta vlastní sve Matce Kateřině ovdověte foltovej nasledujici Výměnek k užívaný až do smrti ponechávat, totiž: pro meškaný ten plaček za rolničkou, na kterem světnička již vystavena jest, pak zahradku od navsa až po staré chlévy, na otopný chabia kusek z břeha až po chodnik, a koly ale od strany mikolaše Rohla poč nič od hraniče zabřehkej až po hraniču kunžičku, veskrz pět zahonu, pak dvě kravy bez všeho až latku jak pastiře tak pastvy novy hospodař a ten vyminěk vž dičky obděla. Natí na.


Za sstvrty: pod niem bude při”
jimajizy Wazlaw Folta wlastnj
svej Matze Katežinie owdowietej
foltowej nasledujizy Vimi”
niek t Uzimanj až do smrtj
ponechawatj, totiž: pro Messkanj
tem plaček za rolniču, na kterem
svietnička již wistawena jest,
pak zahradku od Navsa až po stary
chlywy, na otopnj chabia kusek z
břeha až po chodnik, a koly ale od
strany Mikolasse Rohla poč niž od
hraniče zabřehkej až po hraniču
kunčičku, weskrz pět zahonu, pak
dvě kravy bez wsseho až latku jak
pastiře tak pastwy nowy hospodař
a ten wiminiek wždičky obděla. Natj ma.

the fourth: under him will be receiving Waclaw Folta own his mother Katherine widowed foltovej FOLLOWING Výměnek for use until the death of leave, namely: the speedily one Placek as a bell on that little room has been exposed is then zahradku from the village square to the old stables at heating chabia kusek from the shore to the pavement, and the wheels, but the party Mikolas Rohla beginning nothing from the border zabřehkej to the border kunžičku, thoroughly five beds, then two cows without all until the substance as pastiře and pastures new landlords and the vyminek tower into the bowl crops. Topper on.

Fourth: Under Wazlaw Folta’s [care] is his own mother, the widowed Katherine, will receive the following: an [apartment] for [her] to use and retain until [her] death, namely: the plaček which has a small bell on the little room already exposed, and then the garden from the [bounds] of the village square to the old stables at the heating chabia kusek [some kind of water?] from the shore to the pavement, wheels [wagon?], beginning from the side of Mikolas Rohla to the border of Zabřeh to the border of Kunčiče, 5 [garden] beds, then two cows and [the substance to feed and pasture them]. Nothing more.

za pátí: vyrozumová jse, že on prijimajici Wačlaw Folta všechny jak kralovsky, tak vrchnostenský, a jine obeční povinnosti jak jeho předkove řadně, a bez všeho odporu výběžnatý povinen = a tak pled možný Vlastně tento gruntu byty na.


za pátý: vy rozumová jse, že on prijimajici Wačlaw Folta všechny jak kralovsky, tak vrchnostenský, a jine obeční povinnosti jak jeho předkove řadně, a bez všeho odporu výběžnatý povinen = a tak pled možný Vlastně tento gruntu byty na.

Za Paty: Wyrozumowa jse, že
on přijimajizy Wazlaw folta vssech”
ny jak kralowsky, tak vrchnosten”
sky, a jine Obnečnj Povinostj, jak
jeho předkowe řadnie, a bez wsseho
odporu wybeznatj po winen - a
tak pled možny Wlastniek teho
gruntu bitj ma.


for the fifth: you intellectual are subscribed he Waclaw receiving Folta all as the Royal and authoritarian, and other general duties as his ancestors properly, and without all contradiction tapering = bound and thus pled owns the apartments on this utterly.

Fifth: Wazlaw Folta is subscribed [will regularly receive] to all the benefits of the royal and authoritarian [taxes/corvée/robota], as well as all the general duties of his own ancestors, with no contradiction [exception] - and thus he [Wazlaw Folta] is utterly required to maintain his own land and apartments [houses, buildings].

Pro čehož jistotu a důvěrnost nasledujici podpis, a

Pro čehož jistotu a duvier”
nost nasledujizi podpis, a
[page break]


For which security and confidentiality of the following signatures, and
[see above]


uřadovny potvrzení. Gruž jse stalo při přítomným uřadě panstvy hochwaldskeho. dně 2ho dubna 799.
Nikolaš Kochel Richter
X Jann Kaška burměstr
Franz Kohro svědek
Nikulaus dudek svědek
Wačlaw Folta dřitel gruntu

37
aužadownj potwrzenj. Gruž jse stalo
přji primtownim Aužadie Panstwy hoch”
waldskeho. Dnie 2ho dubna 799.
Mikolass Rochel Richter
X Jann Rasska burmiestr
Franz Rohel swiedek
Mikolass dudek swiedek
X Wazlaw folta dřitel gruntu


offices confirmation. Gruž are subscribed happened in the present manor hochwaldskeho authorities. bottom 2ho April 799th
Nikolas Kochel Richter
X Jann Kaska burměstr
Franz Kohr witness
Nikulaus Dudek witness
Waclaw Folta Holders foundation;


The Land Office confirms the confidentiality of the following signatures. This land contract happened on the 2nd of April 1799 with the attending Hukvaldy authorities.
Nikolaus Kochel Richter
X Jann Kaska burměstr
Frany Kohr, witness
Nikulaus Dudek, witness
Wazlaw Folta, land holder

[yeah...I didn't get to this last German part yet]
Nro 491
Vorstehhunde grundzushricbunch wird sim mit ober auklich bestätticht, und kann grund buchmalich vonrgemerket werden. Oberramt zu hochwald dne 4ten april 799.
LS anton M Svoboda Oberamterr


Protokolliert in den witkowitzer grundbuche Folio 36 sub dato codem Bohm grundbuchsuhrme

-------------------------------------------------------
Very brief analysis:

Vaclav Folta is the son of Jan Folta and Katherine Folta, and he has at least two brothers: Anton and Martin. Jan Folta, his father, died before 2 April 1799. Vaclav Folta inherited the land, in accordance with his marriage contract; he married, and a marriage contract exists. This is great genealogical information, especially the name of his mother. Would that American documents ca 1799 would have such information about the mothers of the land holders.

Tuesday, June 14, 2016

The Anna Perašek Village of Origin Problem: Mary Golka/Golík

I really feel for anybody who is struggling to trace their Moravian Czech ancestors to a village of origin. I especially feel for anybody who has dealt with what I call the "Anna Perašek" problem, after a woman who has eluded me for years.

To qualify for the "Anna Perašek" problem, your ancestor must do these things:
  • be a female 
  • immigrate as a single woman traveling without other apparent family members
  • immigrate before 1906, aka before women were systematically recorded in US naturalization records.
  • marry very soon after arriving to the US
  • marry someone who she apparently met in the US, not in the old country
  • have a surname with multiple spelling variations
  • have no obvious indication of a village of origin in any of the few records of her in the country of origin (her marriage and death record, her headstone, her children's birth and death records)
Here's part of an email I sent to a reader of this blog who is very likely related to me via my Vasicek line. If it can be helpful to somebody else out there, that is great! I hope very much, for your sake, that you don't have any Anna Perašeks in your family tree. They are really frustrating.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So, if it makes you feel better, I will let you know that I totally understand why the problem of tracing your ancestor Mary Golik to her village of origin is frustrating.

It is the exact problem of Annie Perašek/Pauracek/Serisek. She was the wife of Frank Mechura (would this have been a corrupted spelling of Matura?). She immigrated as an 18 year old teenager, apparently without other family members, although it is very doubtful that she was actually traveling alone. She most certainly knew others with whom she was traveling.

You would think that because we have both the Hamburg departure manifest and the NY arrival manifest, it would be easier to track her. After all, we actually have a name for a village of origin there. And what is it? Horý. Yeah. That means mountain in Czech. It is part of hundreds and hundreds of place names. There was one other family that came from "Horý" and that was Marie Duchuwo age 16, and Anna Duchuwo age 45. Other places listed for people around her on the passenger list are Becoa (Becva?), Gabloncz, Pilsen, and Frankstadt. Fortunately, Frankstadt is most certainly Frenštát.

The worst part is that even if we try to systematically go through every place that could conceivably be called, "Horý" - how will we know when we have found the correct Anna? She wasn't in the United States very long before she married, just like your Mary Golka who, after arriving in 1880, married Frank Stavinoha in 1882. The few documents that do exist, such as her children's death records, all conflict on the spelling of her name. The man who I was helping to solve this problem has no records at all at home.

That is the best advice I can give you. "Village of Origin" is usually solved by records in the country of arrival. Really, try to scour every document, every piece of paper, every artifact that you can find. Seriously - this problem has been solved in the past by researchers looking at the printing place for a book of fiction brought from the old country. By seeing where it was printed, the researcher was able to narrow down the village to an area in Bohemia, which led him to find his ancestor.

Clearly, you are already doing this. I think it is very smart that you have been looking at the village of origin of the witnesses on Mary Golka's children's births. Since they are from Vratimov, which isn't particularly close to Palkovice, Frank Stavinoha's village of origin, you are right to wonder if they had a connection to the Golka/Goliks, especially because that surname is pretty uncommon, and happens to be found in Vratimov and some of the neighboring villages. I suppose you could just make a list and work your way through the villages, looking at all births between 1861-1868 or so. That sounds like such a pain. A lot of those parishes don't have indexes for their births.

The main reason I would only do that as an absolute last resort is because, like I said before, if if you did find a Mary Golik born ~1864, how would you know it is yours? You have already eliminated two possibilities, so you understand that just finding a Mary Golik born at the right time in Czechy is not going to prove that it is your Mary Golik.

By the way, I looked into the Vratimov Mary Golik who married Fajkus, and I totally agree with you. She is not your ancestor. She was having children in Vítkovice well after the 1880 passenger manifest.

If you can, try to find any artifacts, heirlooms, books, furniture - anything from the old country that might give you a clue.

Thursday, June 9, 2016

My Czechs were all Catholic...

...but what if they weren't?
What if before they were Catholics they were Hussites? The more I learn about the history of Protestantism in the Czech lands, the more I realize how little I know.
What if some of them were Jews?
I don't know of any, but the more I learn about the history of Judaism and Jews in the Czech lands the more I realize that the persecution of Jews would have been a part of their lives, Catholic, Protestant, or whatever. 
I wish I could get inside their heads and really know them. There are clues hidden in the records, such as the fact that Anton Hruby was mistaken for his son Jakob Hruby on his death record. Is this a hint that the clerk didn't know them well? Or perhaps they looked similar? He didn't make that mistake very often, judging by the others on the page.
How much faith did they have inside? What were the religious convictions of their hearts? What did they believe about the purpose of life?
And how can I discover them?

Wednesday, June 8, 2016

First Pass on first few paragraphs Transcription of Purchase Contract of Anton Hruby


Tonight I didn't work on my Krczmarsky problem, as my friend Lukas emailed me an extensive theory about why it might be possible that Michel is the father of my Joseph, and I haven't yet been able to find enough time to respond yet to him. More on that interesting problem in forthcoming blog posts.

So, back to more Czech Land Record transcriptions! They're really hard. But they are worth it. I especially love it when writing into the netherness of the blogosphere ends up either helping someone else who is struggling, or helping me to learn more and improve my understanding and skills. Please comment. I welcome corrections, advice, and any commentary.


Here is a link to the purchase contract of Anton Hruby from Thomas Hruby, his father.

http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=54b0e8ae425445f1a5a86a02ca024bbf&scan=67

Nro XIII

Kauf Contrakt des Anton Hruby

heuer und rigehetzten dato jahr und tag ist zwischer Thoman Hruby und seinem sohn Anton Hruby folgunder kaufkontrakten abredet und gültig beschlossen worden.

---------------------------------------------

[Copied and pasted from google translate]
Nero XIII
Purchase contract of Anton Hruby
year and harried date year and day is zwischer Thoman Hruby and his son Anton Hruby abredet success under purchase contracts and has decided valid.

-----------------------------------------

#13
Purchase contract of Anton Hruby

On this day [legalese] Thoman Hruby successfully [transferred?] the valid purchase contract to Anton Hruby.

The translation needs work; In any case, the main idea is clear: Anton Hruby is getting house #13 from his father, Thoman [sic - do they mean Thomas?] Hruby.


--------------------------------------------

esterk aufet nehnichih Thoman Hruby sein in Pustkowetz getegeinen gärtergrund und erblichen: garten und Arken in einem und grdezenn wie soch atted der kauf des Vorsitzers nrveisatuder teiht und gerechtigkeiter auch serr und grundschuldigkeiten in sohlen maase wie dies er grund ohen jamannen bestimten kaufschiling von 24

-------------------------------------------

esterk aufet nehnichih Thoman Hruby be Pustkowetz getegeinen gärtergrund and hereditary: garden and Arken grdezenn in one and as soch atted the purchase of Vorsitzers nrveisatuder teiht and gerechtigkeiter also serr and elementary schuldigkeiten in soles maase as he ground ohen jamannen bestimten purchase shea ling 24

--------------------------------------------

Wow, so that was a really horrible trancription. I really have to work on that more as you can see. But the main idea I *think* is that Thoman Hruby of Pustkovec is giving this specific plot of land, that they then describe, to his son for the purchase price of 24 florins. Or guilders. I really am not sure what unit of currency this is here. But it's probably one of those.

---------------------------------------------- 
von diesen kaufschieling hat käufer bezahlen an alten kaufschulden des Hanna oder ihrer erbin Marianna 6

der Barbara Hruby

Der Hanna

Der Alka

Den Geor

Den Johann

Inden a 3- 36x ins ammen 18 f24 f

-----------------------------------------------

of this purchase shoot ling has buyers pay to purchase old debt of Hanna or her heiress Marianna 6

Barbara Hruby

The Hanna

The Alka

the Geor

the Johann

Inden a 3- 36x from strains 18 f24 f

--------------------------------------------

So here the main word that I think I'm messing up is "Hanna." I am not sure if I got that right. I think this is a list of people who will inherit from the 24 florins, so possibly Anton's siblings? Marianna is some kind of heiress, perhaps Anton's mother, Thomas's wife? I really am not sure here.

And Alka? Would that be...Olga?

This took me about an hour, and as you can see it's really rough. But it's important. 

I would have started the transcription at a different part of the document if on my skim-through a place name had jumped out that wasn't Pustkovec. Because, as luck has it, I really haven't yet been able to find Anton Hruby's birth record in the parish registers. He has conflicting estimated birth dates, and I looked over a 30 year span and didn't find him yet. So, maybe he moved here from elsewhere? Except, he is inheriting/buying #13 from his father, which means he had roots in Pustkovec. Apparently I either missed the record, it's missing, or it's somewhere else entirely. I'm really not sure, but before I continue fishing in that huge pond, I'm going to try to get a solid polished version of this land record, and perhaps a few others like this one: